Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności została przygotowana w oparciu o przepisy obowiązującego prawa w szczególności:

1) Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

2) Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,

3) Warunkami technicznymi publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego “Deklaracji Dostępności” opublikowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji – ich najnowszą wersją – dokument jest aktualizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji ostatnia wersja 1.4 uwzględnia zmiany z 15.11.2019 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony placówki https://mdkoswiecim.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony MDK dostępnej pod adresem https://mdkoswiecim.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.12.2009 r.

Data ostatniej kluczowej aktualizacji:23.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji dla osób niewidomych,
  • Dokumenty PDF mogą nie posiadać wersji przystosowanej dla osób niewidomych.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Strona nie posiada wersji kontrastowej, możliwości zmiany rozmiaru tekstu, widocznego fokusa, wyróżnienia odnośników i tytułów.

Wyłączenia:

  • Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020, zmodyfikowano dnia 01.10.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu dostępności z dnia 25.09.2020 r. wykonanej przez Pracownię Otus/Bartłomiej Filous.

Skróty klawiaturowe

Na stronie i podstronach https://mdkoswiecim.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub uwagami co do jej funkcjonowania prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Czerwik, e-mail: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu

ul. Olszewskiego 1

32-600 Oświęcim

tel: 33 842 42 64

mail: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich – http://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 1, 32-600 Oświęcim nie oferuje specjalnych udogodnień związanych z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Żaden z pracowników Młodzieżowego Domu Kultury nie posługuje się językiem migowym.

Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego on-line.

yt

Ta strona wykorzystuje pliki cookies do swego działania.
Skip to content