Przetwarzanie Danych Osobowych

  1. Informacja o administratorze danych i inspektorze ochrony danych.

Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, z siedzibą przy ul. Olszewskiego 1, reprezentowane przez dyrektora MDK.
Formy kontaktu:

1) listownie na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, z siedzibą przy ul. Olszewskiego 1, 32-600 Oświęcim;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl;

3) telefonicznie:  33 842 42 64

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w pokoju numer 106 w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10.

  1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.

Przetwarzamy dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w ramach wykonywania zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w aktach wykonawczych.

  1. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres realizacji zadania, do którego dane te zostały zebrane oraz po jego zakończeniu przez czas określony w aktach prawnych.

  1. Prawa klienta

W związku z przetwarzaniem przez nas danych klient ma prawo:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) do poprawiania swoich danych;
3) do ograniczenia przetwarzania danych;
4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

  1. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych.

Przetwarzamy dane osobowe, realizując obowiązek prawny, ciążący na administratorze. Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym.

yt

Ta strona wykorzystuje pliki cookies do swego działania.
Skip to content