Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych uczestników konkursów, wydarzeń i zajęć organizowanych przez MDK w Oświęcimiu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu z siedzibą: 32-600 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników konkursów.
  • Dane kontaktowe Administratora: mdk@powiat.oswiecim.pl.
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.oswiecim.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  • Wizerunek uczestników konkursów, wydarzeń oraz zajęć edukacyjnych itp. będzie przetwarzany wyłącznie w celu promocji działań Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu. Podstawą przetwarzania danych osobowych w MDK jest art.6 ust.1 pkt. a) RODO.
  • Wizerunek uczestników zajęć, konkursów, wydarzeń w MDK może zostać udostępniony innym podmiotom (Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim) wyłącznie w celu realizacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości oraz promocji działań edukacyjnych MDK.
  • Podanie danych jest dobrowolne.
  • Każdy uczestnik zajęć, konkursów i wydarzeń w MDK ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz do ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, wniesienia skarg do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Dane osobowe uczestników zajęć, wydarzeń i konkursów w MDK nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

yt

Ta strona wykorzystuje pliki cookies do swego działania.
Skip to content