Klauzula informacyjna COVID-19

Szanowni Państwo, informujemy, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zajęć i wydarzeń organizowanych w MDK zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca gromadzenia danych osobowych

w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2.

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów, wydarzeń i zajęć organizowanych przez MDK w Oświęcimiu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu z siedzibą: 32-600 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników konkursów.
 2. Dane kontaktowe Administratora: mdk@powiat.oswiecim.pl.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.oswiecim.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania:

CEL PRZETWARZANIA:

Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2

PODSTAWY PRAWNE:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

 • 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),
 • wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
 1. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa m.in. Główny Inspektor Sanitarny lub powiatowa stacja sanitarna.
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni od ich zebrania.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez MDK, każdej osobie przysługują następujące prawa:
 4. prawo żądania dostępu do danych osobowych
 5. prawo żądania ich sprostowania
 6. prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO )
 7. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do MDK z odpowiednim wnioskiem. W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail MDK, listownie na adres MDK lub bezpośrednio na adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych. MDK zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na MDK nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający MDK z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach niezrealizowania przysługującego jej prawa.
 9. Każdej osobie, która uzna, że MDK przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z oferty MDK.
 11. Dane osobowe zebrane przez MDK będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych.

yt

Ta strona wykorzystuje pliki cookies do swego działania.
Skip to content