Procedury bezpieczeństwa – Piwnica Artystyczna

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W PIWNICY ARTYSTYCZNEJ MŁODZIEŻOWEGO DOMU  KULTURY

NA CZAS EPIDEMII COVID-19.

 

 1. Ustala się procedury obowiązujące w Piwnicy artystycznej Młodzieżowego Domu Kultury (PA MDK) w okresie epidemii COVID-19.
 2. Wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz osoby korzystające z oferty PA MDK zobowiązani są do bezwzględnego ich przestrzegania i stosowania.
 3. Ilekroć w niniejszym dokumencie używa się określenia PA MDK, należy przez to rozumieć Piwnicę Artystyczną Młodzieżowego Domu

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

 1. W pomieszczeniach mogą przebywać, poza pracownikami, jedynie: uczestnicy zajęć i imprez w wyznaczonych godzinach.
 2. W imprezach organizowanych przez PA MDK mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, które złożą pisemne oświadczenie o braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie wg załączonego wzoru (załącznik nr 1). W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie są zobowiązani złożyć rodzice lub opiekunowie prawni (załącznik nr 2). Osoba bez oświadczenia nie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach i imprezach.
 3. Wprowadzone zostają limity osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach, stosownie do wytycznych dotyczących zajęć edukacyjnych oraz organizacji imprez. Za przestrzeganie limitów odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia lub powołany koordynator do spraw zdrowia.
 4. Przy wejściu do budynków PA MDK umieszczone zostają pojemniki z płynem dezynfekującym. Osoby wchodzące do budynku winny zdezynfekować ręce. Mile widziane rękawiczki jednorazowe.
 5. Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są także dodatkowo w wybranych miejscach, odpowiednio do prowadzonych działań, tak by umożliwić osobom korzystającym z oferty PA MDK częstą dezynfekcję.
 6. W budynku PA MDK obowiązuje nakaz stosowania środków ochrony osobistej, takich jak maseczki lub przyłbice. Osoby nie posiadające w/w środków ochrony nie będą mogły korzystać z oferty PA MDK.
 7. Przy wyjściu z budynku umieszczone są pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej.
 8. Pracownicy PA MDK zaangażowani do obsługi klientów mają obowiązek używać środków ochrony osobistej: przyłbice lub maseczki oraz rękawiczki jednorazowego użytku.
 9. W toaletach oraz na sali umieszczone zostają informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych.
 10. Osoby przebywające w PA MDK powinny zachować względem siebie odstęp 2 m.
 11. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.

Zalecenia dla organizacji imprez:

 1. Uczestnicy zajęć i imprez wpuszczani będą do budynku PA MDK na 30 minut przed zajęciami/imprezą.
 2. Należy zachować wymagany przepisami prawa, bezpieczny odstęp między uczestnikami zajęć oraz imprez, a także przy wejściu do budynku PA MDK.
 3. Ograniczeniu ulega liczba osób uczestniczących w imprezach.
 4. Należy zajmować miejsca siedzące z zachowaniem zasady naprzemienności rzędów oraz odstępu pomiędzy widzami Obowiązek zachowania wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
 5. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia,
 6. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 7. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 8. Przy wejściu do sali należy bezwzględnie zdezynfekować ręce, a podczas seansu należy zakrywać usta i nos.
 9. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania pokarmów i napojów.
 10. Zabrania się wieszania kurtek na oparciach foteli oraz składania ubrań i torebek na wolnych krzesłach.

Zalecenia dla prowadzonych zajęć:

 1. Zajęcia prowadzone będą w sposób minimalizujący bezpośredni kontakt pomiędzy uczestnikami.
 2. Przed wejściem do sali każdy uczestnik zajęć winien zdezynfekować ręce płynem z pojemnika umieszczonego przy wejściu do sali.
 3. Uczestnicy wchodzą do budynku w maseczce. Jeśli charakter zajęć wyklucza jej używanie, to zdejmuje ją i odpowiednio zabezpiecza w sali.
 4. Nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest wyjaśnić uczestnikom zasady bezpieczeństwa i procedury obecnie obowiązujące w PA MDK i ustalić zasady zachowania podczas zajęć.
 5. Uczestnicy powinni podczas zajęć pracować w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i zachowywać dystans 2 m.
 6. Podczas zajęć uczestnicy nie mogą korzystać z rekwizytów i przyborów, których używają także inni uczestnicy. Przekazywanie sobie przyborów, narzędzi i rekwizytów jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, za zgodą instruktora, wyłącznie po ich wcześniejszej dezynfekcji dokonanej przez instruktora.
 7. Po każdych zajęciach używane przez uczestników przedmioty i powierzchnie są dezynfekowane.

yt

Ta strona wykorzystuje pliki cookies do swego działania.
Skip to content