PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

  1. Informacja o administratorze danych i inspektorze ochrony danych.

Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, z siedzibą przy ul. Olszewskiego 1, reprezentowane przez dyrektora MDK.
Formy kontaktu:

1) listownie na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, z siedzibą przy ul. Olszewskiego 1, 32-600 Oświęcim;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl;

3) telefonicznie:  33 842 42 64

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w pokoju numer 106 w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10.

  1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.

Przetwarzamy dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w ramach wykonywania zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w aktach wykonawczych.

  1. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres realizacji zadania, do którego dane te zostały zebrane oraz po jego zakończeniu przez czas określony w aktach prawnych.

  1. Prawa klienta

W związku z przetwarzaniem przez nas danych klient ma prawo:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) do poprawiania swoich danych;
3) do ograniczenia przetwarzania danych;
4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

  1. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych.

Przetwarzamy dane osobowe, realizując obowiązek prawny, ciążący na administratorze. Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym.

Font Resize
Contrast