REGULAMIN KORZYSTANIA Z PIWNICY ARTYSTYCZNEJ MDK W OŚWIĘCIMIU

Regulamin określa zasady korzystania z Piwnicy  Artystycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu. Jego celem jest zapewnienie bezpiecznego przebywania w naszym obiekcie. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 2. MDK – Młodzieżowy Dom Kultury
 3. piwnica – Młodzieżowa Piwnica Artystyczna MDK wraz z zapleczem i sanitariatami,
 4. organizator zewnętrzny – osoba prawna, fizyczna lub jednostka nie posiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą wydarzenie sceniczne, imprezę lub zajęcia,
 5. impreza – wydarzenie sceniczne – spektakl, koncert, impreza okolicznościowa,
 6. zajęcia – zajęcia artystyczne i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (np. próby).
 7. Dzieci i młodzież mogą korzystać z sal pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę i jej bezpieczeństwo.
 8. Udostępnienie sali organizatorowi zewnętrznemu następuje na podstawie porozumienia zawartego z dyrektorem MDK.

ZASADY UDZIAŁU WIDZÓW W IMPREZIE

 1. Wejście do sali na zajęcia lub imprezę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 2. Podczas imprezy nie należy prowadzić rozmów przez telefony komórkowe, zaleca się ich wyłączenie przed rozpoczęciem imprezy.
 3. Podczas imprezy organizowanej prze MDK zabrania się:
 4. dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu, dźwięku i koncertów profesjonalnych artystów bez zgody organizatora (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.),
 5. zachowania zakłócającego innym odbiór koncertu, spektaklu czy imprezy,
 6. spożywania alkoholu, środków odurzających i psychotropowych oraz palenia papierosów,
 7. palenia i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu
 8. wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych)
 9. wprowadzania zwierząt.

W przypadku złamania któregokolwiek z wymienionych zakazów należy liczyć się z natychmiastową koniecznością opuszczenia obiektu.

PRAWA I OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH Z SALI

 1. Każdy kto przebywa w sali powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.
 2. Obowiązkiem osób korzystających z sali jest:
 3. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyposażenia sali,
 4. przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych.
 5. Na terenie sali wraz z przyległymi pomieszczeniami obowiązuje bezwzględny zakaz:
 6. wstępu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających,
 7. spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz palenie tytoniu,
 8. wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów
 9. dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
 10. stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo,
 11. używania jakichkolwiek źródeł ognia,
 12. zaśmiecania sali i przyległych pomieszczeń,
 13. wprowadzania zwierząt,
 14. sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych, przeprowadzania spotkań i zebrań bez zgody dyrektora MDK,
 15. wnoszenia broni wszelkiego rodzaju i innych niebezpiecznych przedmiotów (świec dymnych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, farbujących lub powodujących zanieczyszczenia).

ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU I URZĄDZEŃ SCENICZNYCH

 1. Korzystający ze sprzętu i urządzeń scenicznych zobowiązani są do jego używania zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami bhp i ppoż.
 2. MDK nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i bezpieczeństwo sprzętu i urządzeń nie stanowiących jego własności.
 3. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić pracownika MDK

DO OBOWIĄZKÓW ORGANIZATORA ZEWNĘTRZNEGO IMPREZY NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI

 1. Zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie tego obowiązku.
 2. Respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy.
 3. Niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren sali przedmioty niebezpieczne.
 4. Usuwanie z terenu sali osób nie stosujących się do postanowień regulaminu, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników imprezy.
 5. Niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy oraz niszczenia mienia MDK.
 6. Zapewnienie drożności wejść i wyjść z sal.
 7. Niezwłoczne poinformowanie MDK o szkodach w mieniu, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą.
 8. Pokrycie wszystkich kosztów powstałych w związku z uszkodzeniem mienia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z sali niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
 2. Osoby niszczące sprzęt lub wyposażenie sali ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.
 3. Pracownicy MDK mogą kontrolować wszystkie zajęcia i imprezy, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z sali. Wyżej wymienione osoby sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, dlatego wszystkie osoby przebywające w sali zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 4. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w sali po każdych zajęciach.
 5. Klucze do sali mogą pobierać osoby upoważnione.
 6. MDK nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie sali przedmioty wartościowe, dokumenty oraz pieniądze.
 7. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania sali należy kierować do sekretariatu MDK tel. 33 842 42 64 lub bezpośrednio do dyrektora MDK.
Font Resize
Contrast