Procedury bezpieczeństwa MDK

Procedury bezpieczeństwa  w okresie pandemii COVID-19
na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu
 1. PODSTAWA PRAWNA:
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),
 7. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
 8. Wytyczne przeciwepidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r.

 

 1. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:
 2. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 3. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia również przy wejściu MDK oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski – załącznik nr 5, 6, 7,  
 4. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 5. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie MDK: mdkoswiecim.pl.
 6. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika wyposażonego  w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. VI.
 7. Zapewnia codzienną dezynfekcję wykorzystywanych do zajęć przyborów plastycznych i materiałów edukacyjnych.
 8. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

 1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
 • Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 • Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 

2.Obowiązki nauczyciela:

 • Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy stacjonarnej lub zdalnej, zgodnie z ustaleniami.
 • Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, potwierdzając ten fakt zapisem w dzienniku zajęć.
 • Dba o prawidłowe rozmieszczenie dzieci w salach zajęciowych.
 • Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 

 1. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
 2. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii COVID-19 na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, dostępnymi na stronie MDK: mdkoswiecim.pl
 3. Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach w MDK minimum 2 dni robocze przed skorzystaniem z zajęć (telefonicznie lub mailowo na adres: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl.
 4. Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1  oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony MDK: mdkoswiecim.pl) – co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. Skan oświadczenia i deklaracji należy przesłać mailem na adres: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl lub dostarczyć w dniu udziału dziecka w zajęciach, pozostawiając dokumenty  w skrzynce umieszczonej przy wejściu do MDK.
 5. Pełnoletni uczestnik zajęć składa osobiście Deklarację oraz stanowiące załącznik nr 3  oraz załącznik nr 4 (do pobrania ze strony MDK: mdkoswiecim.pl)
 6. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
 7. W czasie pobytu w MDK nie ma obowiązku noszenia przez wychowanków maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki, są zobowiązani sami zaopatrzyć w nie dziecko.
 8. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
 9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren MDK. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.
 11. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora oraz innych pracowników MDK.

 

 1. PRACA MDK W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:
 2. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale w którym odbywają się zajęcia.
 3. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona i uzależniona jest od wielkości sali, w której odbywają się zajęcia. Jeżeli liczba wychowanków będzie przekraczała bezpieczną ilość osób przebywających w placówce, to wychowankowie przyjmowani będą rotacyjnie.
 4. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony, nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.

 

 1. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19
 2. Wychowanek, u którego stwierdzono podejrzenie choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie zostaje odizolowany w IZOLATORIUM (wyznaczonym pomieszczeniu) przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki
 3. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 4. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 5. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora, bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 6. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 609-794-670.
 7. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 • zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium
 • dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
 • dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

 

Załącznik-nr-1-OŚWIADCZENIE-RODZICA

Załącznik-nr-2-DEKLARACJA-RODZICA

Załącznik-nr-3-OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO

Załącznik-nr-4-DEKLARACJA-PEŁNOLETNIEGO WYCHOWANKA

Załącznik nr 5, 6, 7, 8

Szanowni Państwo, informujemy, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zajęć i wydarzeń organizowanych w MDK zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca gromadzenia danych osobowych

w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2.

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów, wydarzeń i zajęć organizowanych przez MDK w Oświęcimiu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu z siedzibą: 32-600 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników konkursów.
 2. Dane kontaktowe Administratora: mdk@powiat.oswiecim.pl.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.oswiecim.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania:

 

CEL PRZETWARZANIA:

Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2

PODSTAWY PRAWNE:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

 • 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),
 • wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
 1. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa m.in. Główny Inspektor Sanitarny lub powiatowa stacja sanitarna.
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni od ich zebrania.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez MDK, każdej osobie przysługują następujące prawa:
 4. prawo żądania dostępu do danych osobowych
 5. prawo żądania ich sprostowania
 6. prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO )
 7. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do MDK z odpowiednim wnioskiem. W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail MDK, listownie na adres MDK lub bezpośrednio na adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych. MDK zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na MDK nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający MDK z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach niezrealizowania przysługującego jej prawa.
 9. Każdej osobie, która uzna, że MDK przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z oferty MDK.
 11. Dane osobowe zebrane przez MDK będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych.