ZMIANA REGULAMINU KONKURSU „NASZE LEKTURY”

W ZWIĄZKU Z NASILAJĄCĄ SIĘ PANDEMIĄ DOKONALIŚMY ZMIAN W REGULAMINIE KONKURSU CZYTELNICZEGO „NASZE LEKTURY”.

Regulamin XI Powiatowego Konkursu Czytelniczego „NASZE LEKTURY”

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu

zaprasza do udziału

 w XI Powiatowym Konkursie Czytelniczym

„NASZE LEKTURY”

 1. CELE KONKURSU:
 2. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
 3. zachęcanie do czytania klasyki literatury i lektur szkolnych
 4. konfrontacja wiedzy z zakresu lektur
 1. ZASADY UCZESTNICTWA:
 2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół  podstawowych z terenu powiatu oświęcimskiego.
 3. Konkurs ma charakter etapowy (cykliczny) zgodnie z podanym harmonogramem.
 4. W konkursie biorą udział uczniowie zgłaszani przez szkoły i placówki.
 5. Szkoła (placówka) przed każdym etapem, w którym bierze udział, najpóźniej  na 7 dni przed terminem etapu,  drogą mailową, zgłasza chęć przystąpienia do konkursu (załącznik nr 2).

e-mail:  sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl

 • Uczeń może uczestniczyć w jednym, w kilku lub we wszystkich spotkaniach konkursowych.
 • Tematem kolejnych etapów konkursu jest treść wybranych lektur oraz główne informacje dotyczące ich autorów.
 • Wiedza uczestników sprawdzana jest w formie testów.
 • Uczestnicy biorący udział w kolejnych etapach uzyskują punkty, które są sumowane
  w punktacji ogólnej.
 • Zwycięzcą etapu jest uczeń, który uzyska największą ilość punktów.
 • Zwycięzcą Konkursu jest uczeń, który uzyska najwyższą sumę punktów w kolejnych etapach konkursu.
 • Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Zwycięzcy etapów otrzymają dyplomy i drobne upominki.
 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

Placówki samodzielnie przeprowadzają test wiedzy według następujących zasad:

 1. Dzień przed planowanym terminem etapu konkursu do szkół na adres wskazany w mailu zgłoszeniowym zostanie rozesłany test wiedzy.
 2. Wydrukowany i skopiowany test należy przekazać nauczycielowi przeprowadzającemu test w dniu konkursu.
 3. Test należy przeprowadzić w dniu wskazanym w HARMONOGRAMIE oraz dostarczyć do MDK w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego 1 lub przesłać skan testu na adres sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl w tym samym dniu do godziny 19.00.
 1. HARMONOGRAM –  etapy Konkursu:    

Etap I   23.10.2020 /piątek/ 
Olaf Fritsche: Skarb Troi.

tłumacz: A.Wziątek

Etap II    27.11.2020 /piątek/ 

Edmund Niziurski: Sposób na Alcybiadesa.

Etap III   18.12.2020 /piątek/ 

Rafał Kosik: Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi.

Etap IV   29.01.2020 /piątek/  

Karol May: Winnetou

Etap V    26.03.2020 /piątek/ 

Aleksander Fredro: Zemsta

Etap VI   30.04.2020 /piątek/ 

Małgorzata Musierowicz: Kłamczucha

Podsumowanie       czerwiec 2021 r.    

miejsce:  Piwnica Artystyczna MDK, ul. Bema 4 (budynek Internatu PZ 2)

Uwaga: Podane terminy mogą ulec zmianie, o zmianach zostaną każdorazowo powiadomione zainteresowane szkoły i placówki.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w formularzach i kartach zgłoszenia w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: imienia i nazwiska, klasy, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych, związanych z organizowanym konkursem.

4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w konkursie.

5. Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu i opiekunów artystycznych znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu z siedzibą: 32-600 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych MDK: iod@powiat.oswiecim.pl, tel. 33/84242 64.
 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji XI Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Nasze lektury”.  Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu jest art.6 ust.1 RODO.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości XI Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Nasze lektury”. 
 5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa  w XI Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Nasze lektury”. 
 6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz do ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skarg i do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Żądanie to zostanie spełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane  w czasie niezbędnym do realizacji i kontroli XI Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Nasze lektury”, przez czas określony  w szczegółowych przepisach prawa.


Załącznik nr 2

Nazwa szkoły/placówki   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nr telefonu …………………………………………………………………………………………………………………………………… e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
l.p.Imię i nazwisko autora pracyKLASA
   
   
   
   
   
   
   
   

………………………………………………………………………….

Podpis dyrektora szkoły