REKRUTACJA DO MDK NA NOWY ROK SZKOLNY

OD 1 CZERWCA RUSZA REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OŚWIĘCIMIU

na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty tj. z dnia 8 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197)

Regulamin rekrutacji określa zasady przyjmowania dzieci i młodzieży do Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu w roku szkolnym 2020/2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dzieci i młodzież przyjmowane są na zajęcia stałe do Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu w roku szkolnym 2020/2021 po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 2. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury przeprowadza się na wolne miejsca na dane zajęcia organizowane przez placówkę.

 3. Rodzice/opiekunowie dzieci lub pełnoletni uczestnicy, którzy zamierzają kontynuować swoje uczestnictwo w zajęciach w kolejnym roku szkolnym, składają „DEKLARACJĘ KONTYNUACJI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH” (załącznik do regulaminu nr 1)

  Listy osób deklarujących kontynuację w zajęciach zostaną wywieszone 28.08.2020 r.

 4. Postępowanie rekrutacyjne (I ETAP) dotyczy przyjęć nowych kandydatów na poszczególne zajęcia i prowadzone jest na „Wniosek o przyjęcie na zajęcia stałe” składany przez rodzica (opiekuna) kandydata lub kandydata pełnoletniego (załącznik nr 1 regulaminu).

  Listy przyjętych uczestników zostaną wywieszone 28.08.2020 r.

 5. POTWIERDZENIA WOLI UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH PRZEZ RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW / PEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 14.09.2020 r.

 6. Postępowanie uzupełniające dotyczy przyjęć nowych kandydatów na poszczególne zajęcia, jeżeli placówka po I etapie rekrutacji dysponuje wolnymi miejscami i prowadzone jest na „Wniosek o przyjęcie na zajęcia stałe” składany przez rodzica (opiekuna) kandydata lub kandydata pełnoletniego (załącznik nr 1 regulaminu).

  Wniosek ten należy składać w sekretariacie MDK w terminie od 28.08.2020 r. do 11.09.2020 r.

  Listy osób przyjętych uczestników zostaną wywieszone do 17.09.2020 r.

 7. RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE / PEŁNOLETNI UCZESTNICY ZAJĘĆ  naboru uzupełniającego ZOBOWIĄZANI SĄ DOKONAĆ POTWIERDZENIA WOLI UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH DO DNIA 21.09.2020 r.

 8. O przyjęciu kandydatów po okresie rekrutacji, w przypadku wolnych miejsc decyduje dyrektor placówki w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia na „Wniosek o przyjęcie na zajęcia stałe” złożony przez rodzica (opiekuna) lub pełnoletniego kandydata do sekretariatu MDK (załącznik nr 1 do regulaminu).

 9. Na każdy rok szkolny przeprowadza się osobne postępowanie rekrutacyjne.

 10. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w MDK odpowiedniej opieki i odpowiednich metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka powinien przekazać dyrektorowi MDK uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia dziecka.

II. KOMISJA REKRUTACYJNA

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  2.1) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów

  2.2) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 3. Listy kandydatów, przyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Placówki oraz na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu

 4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i list rezerwowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do placówki.

 5. Uzasadnienie odmowy przyjęcia z podaniem przyczyn przygotowuje na piśmie przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z pismem rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego.

 6. Wnioski składa się w sekretariacie placówki.

  III. KRYTERIA REKRUTACJI

  W myśl art. 20 w/w. ustawy na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia do publicznej placówki oświatowo-wychowawczej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze powiatu, przy czym dyrektor ww. placówki może zorganizować przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną. Badanie uzdolnień kierunkowych przeprowadzane jest w przypadku, kiedy liczba zgłoszeń jest większa, niż liczba miejsc. Wówczas przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych.

W załączeniu spis grup zajęciowych, terminy rekrutacji oraz karta zgłoszeniowa na zajęcia

Lista-zajęć-w-MDK-Oświęcim-na-rok-szkolny-2020

Terminy-rekrutacji

wniosek-rekrutacja-2020_1