„Nasza Europa” – konkurs muzyczny, plastyczny, poetycki

Zachęcamy młodzież do udziału w konkursie „Nasza Europa”, prowadzonym w trzech kategoriach:

literatura, muzyka, plastyka

 

Weź pędzel, pióro lub mikrofon …  i przedstaw swoją interpretację.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Nagrodą Specjalną jest nielimitowany bilet kolejowy po Europie.

Konkurs jest  inicjatywą partnerskich samorządów: Powiatu Oświęcimskiego i Powiatu Dachau.

W polskiej edycji uczestnikami mogą być osoby w wieku od 17 do 21 lat, uczące się na terenie powiatu oświęcimskiego.

 

REGULAMINY  dla poszczególnych kategorii artystycznych:

 

Nasza Europa LITERACKI pdf

Nasza Europa MUZYCZNY pdf

Nasza Europa PLASTYCZNY   pdf

Termin zgłoszeń został przedłużony do piątku, 5 kwietnia 2019 r.

 

 

 

 

REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI EUROPEJSKIEJ

„Nasza Europa”

 

 1. Cele konkursu:
 • wspieranie aktywności artystycznej młodzieży
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa Europy
 • kształtowanie poczucia europejskiej tożsamości i integracji
 • promocja młodych talentów

 

 1. Organizatorzy Konkursu:
 • Powiat Oświęcimski
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla solistów w wieku od 17 do 21 lat, uczących się na terenie powiatu oświęcimskiego.

 

 1. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być: akompaniament własny, akompaniament w wykonaniu towarzyszącego muzyka bądź nagranie instrumentalne na nośniku elektronicznym audio-fonicznym (pendrive, CD, mp3). Na dostarczonym nośniku powinny znajdować się wyłącznie pliki zawierające akompaniament do zgłoszonych utworów.

 

 1. Zgłoszenia  podpisane odręcznie  należy dostarczyć w terminie do 1 kwietnia 2019 r. do Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 1, 32-600 Oświęcim. [Wzór zgłoszenia: plik pdf. regulaminu]

 

 1. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji dwa utwory. Jeden utwór polski, drugi utwór – powstały w kraju europejskim. Drugi utwór może być wykonany w oryginalnej wersji językowej lub z tekstem polskim.

 

 1. Eliminacje konkursowe odbędą się w kwietniu 2019 r. w Piwnicy Artystycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, przy ul. Bema 4 (budynek internatu PZ 2). O terminie eliminacji powiadomimy zgłoszone placówki za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także w formie komunikatu na stronie: www.mdkoswiecim.pl

 

 1. Kryteria oceny wykonywanych utworów:
 • dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawców
 • ogólny wyraz artystyczny
 • staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii)
 • sposób interpretacji

 

 1. Powołane przez organizatorów Jury wyłoni najlepszych wykonawców, przyznając im nagrody rzeczowe. Zarząd Powiatu przyzna Nagrodę Specjalną w postaci europejskiego biletu kolejowego. W przypadku laureata niepełnoletniego przyznanie Nagrody Specjalnej uzależnione jest od wyrażenia przez rodziców laureata  zgody na przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo syna/córki  w czasie podróży.

 

 1. Nadesłanie przez wykonawcę zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
 • przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu
 • wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych – rejestrację występu oraz wykorzystywanie przez Organizatorów nagrań tego występu w różnych formach.

 

 1. Wykonawcy – uczestnicy przesłuchań konkursowych, nadsyłając swoje zgłoszenie, rezygnują tym samym z jakichkolwiek roszczeń finansowych, wynikających z praw wykonawczych i pokrewnych. Powyższa rezygnacja dotyczy zarówno samego występu, jak i wszelkich jego rejestracji (audycje radiowe, telewizyjne, wydania płytowe itp.).

 

 

REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„NASZA EUROPA”

 

CELE

 • rozwijanie uzdolnień literackich młodzieży
 • kształtowanie poczucia europejskiej tożsamości i integracji
 • wymiana doświadczeń artystycznych

 

 1. ORGANIZATORZY
 • Powiat Oświęcimski
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku od 17 do 21 lat , uczącej się na terenie powiatu oświęcimskiego.
 • Na Konkurs należy przesłać minimum dwie samodzielne prace literackie w dowolnej formie poetyckiej, nawiązujące tematycznie do nazwy konkursu, podejmujące kwestię europejskiej tożsamości i integracji.
 • Prace konkursowe należy przesłać w wersji drukowanej i elektronicznej (plik pdf. lub WORD)
 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie według zamieszczonego wzoru – zał. nr 1. [plik pdf. regulaminu]
 • Placówka zgłaszająca powinna wypełnić listę autorów prac konkursowych – zał. nr 2. [plik pdf. regulaminu]

 

III. TERMINY I MIEJSCA:

 1. Prace należy dostarczyć do dnia 5 kwietnia 2019 na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, 32 – 600 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1 (decyduje data wpływu do MDK).
 2. Szkoły i  placówki, biorące udział w  Konkursie,  powiadomione  zostaną o wynikach  oddzielnym pismem.

 

 1. NAGRODY
 2. Powołana przez organizatorów komisja konkursowa dokona oceny prac i wyłoni laureatów.
 3. Organizatorzy Konkursu przyznają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 4. Zarząd Powiatu przyzna Nagrodę Specjalną w postaci europejskiego biletu kolejowego. W przypadku laureata niepełnoletniego przyznanie Nagrody Specjalnej uzależnione jest od wyrażenia przez rodziców laureata zgody na przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo syna/córki  w czasie podróży.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac.
 3. Pełnoletni uczestnik Konkursu oraz rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego wyraża zgodę na:
 4. przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu do celów związanych z organizacją i promocją niniejszego wydarzenia na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
 5. wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika (zdjęcia, filmu …itd.) i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo i  terytorialnie, wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem w celach promocyjnych Konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 7. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„NASZA EUROPA”

 

 1. CELE
 • wymiana doświadczeń artystycznych
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych młodzieży i ich popularyzacja
 • kształtowanie poczucia europejskiej tożsamości i integracji

 

 1. ORGANIZATORZY
 • Powiat Oświęcimski
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku od 17 do 21 lat uczącej się na terenie powiatu oświęcimskiego.
 • Na Konkurs należy nadsyłać samodzielne prace indywidualne, nawiązujące tematycznie do nazwy konkursu, podejmujące kwestię europejskiej tożsamości i integracji.
 • Techniki: malarskie, rysunkowe, collage, grafika warsztatowa, rzeźba, instalacja.
 • Format: techniki graficzne  – A3 lub A4, pozostałe techniki płaskie – A3, formy przestrzenne – do wys. 1m.
 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie według zamieszczonego wzoru-tabelki – zał. nr 1.[plik pdf. regulaminu]
 • Placówka zgłaszająca powinna wypełnić listę autorów prac konkursowych – zał. nr 2. [plik pdf. regulaminu]
 • Nie będą oceniane prace wyklejone materiałami sypkimi.
 • Prosimy nie rolować i nie oprawiać

 

III. TERMINY I MIEJSCA:

 1. Prace należy dostarczyć do dnia 5 kwietnia 2019 na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, 32 – 600 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1 (decyduje data wpływu do MDK).
 2. Szkoły i  placówki, biorące udział w  Konkursie,  powiadomione  zostaną o wynikach  oddzielnym pismem.

 

 1. NAGRODY
 2. Powołana przez organizatorów komisja konkursowa dokona oceny prac i wyłoni laureatów.
 3. Organizatorzy Konkursu przyznają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 4. Zarząd Powiatu przyzna Nagrodę Specjalną w postaci europejskiego biletu kolejowego. W przypadku laureata niepełnoletniego przyznanie Nagrody Specjalnej uzależnione jest od wyrażenia przez rodziców laureata zgody na przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo syna/córki  w czasie podróży.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac.
 3. Nagrody nieodebrane podczas wernisażu należy odebrać osobiście do 30 czerwca 2019 roku w Młodzieżowym Domu Kultury. Po tym terminie nieodebrane nagrody przechodzą do puli nagród kolejnych konkursów MDK.
 4. Pełnoletni uczestnik Konkursu oraz rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego wyraża zgodę na:
 5. przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu do celów związanych z organizacją i promocją niniejszego wydarzenia na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
 6. wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika (zdjęcia, filmu …itd.) i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo i  terytorialnie, wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem w celach promocyjnych Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 8. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 9. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu z siedzibą: 32-600 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu.
 • Dane kontaktowe Administratora: mdk@powiat.oswiecim.pl.
 • Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu i jego promocji. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu jest art.6 ust.1 RODO.
 • Dane osobowe uczestników konkursu mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości konkursu.
 • Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
 • Każdy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz do ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skarg i do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Żądanie to zostanie spełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji i kontroli Konkursu, przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa.