XXII Miejski Konkurs Wiedzy o Oświęcimiu

Regulamin

XXII Miejskiego Konkursu Wiedzy o Oświęcimiu

 

Cele Konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowań poznawczych młodzieży
 2. Popularyzowanie wiedzy o historii i współczesności Ziemi Oświęcimskiej
 3. Kształtowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych
 4. Rozbudzanie umiłowania i przywiązania względem „małej ojczyzny”

Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu

Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i miejskim oraz w dwóch kategoriach wiekowych:
  • uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VI
  • uczniowie szkół podstawowych z klas VII – VIII i uczniowie gimnazjów
 2. Sposób i zakres eliminacji szkolnych jest dowolny – ustalany przez organizatorów szkolnych.
 3. Organizatorzy eliminacji szkolnych wyłaniają maksymalnie trzy osoby, których zgłoszenia (na załączonej karcie) przysyłają do Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu – organizatora konkursu. Adres: Młodzieżowy Dom Kultury ul. K. Olszewskiego 1, 32-600 OŚWIĘCIM, e-mail: mdk@powiat.oswiecim.pl
 4. Etap miejski:
 • W przypadku udziału co najmniej 12 osób z danej kategorii – odbędą się dwie części: pisemna i ustna. W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, dotyczące historii i współczesności Oświęcimia. Osoby z najwyższą ilością punktów zostaną zakwalifikowane do części ustnej (uzyskując dodatkowe punkty za wyniki w części pisemnej: 3 pkt – I miejsce, 2 pkt – II miejsce, 1 pkt – III miejsce).   W części ustnej uczestnicy odpowiadają na pytania z trzech zakresów tematycznych (historia, osoby, miejsca) –  każda poprawna odpowiedź to 1 pkt. Zwycięzcą zostanie osoba, która uzyska najwięcej punktów.
 • W przypadku udziału do 11 osób z danej kategorii odbędzie się tylko część pisemna.
  Zwycięzcą zostanie osoba, która uzyska najwięcej punktów w teście.
 1. Szkoły biorące udział w Konkursie zostaną powiadomione o wynikach. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 2. Uczestnictwo w Miejskim Konkursie Wiedzy o Oświęcimiu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku do celów przeprowadzenia i promocji konkursu. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Terminy:

 • Etap szkolny powinien zakończyć się do 27 lutego 2019 r.
 • Dostarczenie kart zgłoszeń do Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu – do 28 lutego 2019
 • Etap miejski odbędzie się w czwartek, 7 marca 2019 r. o godz. 10.00 – część pisemna

      (proszę zabrać przybory do pisania i twardą podkładkę)

   miejsce: Piwnica Artystyczna MDK, ul. Bema 4 (budynek Internatu PZ 2, wejście bezpośrednie od str. południowej)

 • Termin części ustnej zostanie podany 7 marca oraz  przesłany do szkół uczestniczących w konkursie.

Źródła informacji:    dostępne  opracowania dotyczące Oświęcimia, prasa i lokalne portale internetowe.

Przykładowa literatura:

Skalińska- Dindorf E.: Kronika Oświęcimia

Skalińska- Dindorf E.: Oświęcim – zarys dziejów

Dzieje oświęcimskiego szkolnictwa podstawowego: red. B. Rokowska

Oświęcim i Ziemia Oświęcimska – przewodnik turystyczny: red. A. Hołubowska

Ptaszkowski J.: Opowieści spod Zamkowej Góry

Stanek J.: Z dziejów Ziemi Oświęcimskiej

Tobiasz J., Liszka W.: 100-lecie sportu w Oświęcimiu

Zinkow J.: Oświęcim i okolice

Dla grupy starszej również: Oświęcim miasto pogranicza: red. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski (Tom I część 1 i 3; Tom II część 1).

 

KARTA ZGŁOSZENIA MKWoO   [pdf]