XVIII BIENNALE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

Gorąco zapraszamy do udziału w XVIII BIENNALE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Drodzy Młodzi Artyści,

zapraszamy Was do udziału w osiemnastej edycji Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży – najstarszej cyklicznej imprezie plastycznej dzieci i młodzieży, organizowanej od 1984 roku przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu.

Przejrzyjcie wraz z nauczycielami zestawy prac z ostatniego roku, wybierzcie najciekawsze, albo wykonajcie nowe i przekażcie je za pośrednictwem szkół i przedszkoli organizatorowi.

 Będzie nam miło spotkać się z Wami na wernisażu.

Biennale 2019 regulamin   [wersja pdf do wydruku]

 

REGULAMIN

 1. CELE:
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży
 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej
 • wymiana doświadczeń artystycznych

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Na Biennale należy nadsyłać samodzielne prace indywidualne o dowolnej tematyce

 • Techniki malarskie (oprócz malarstwa na szkle), rysunkowe, collage, wycinanki
 • Format: techniki graficzne  – A3 lub A4, pozostałe techniki A3.
 • Kategorie wiekowe:

 

A: przedszkole od 5 lat                                   B: kl. I – III szk. podst.

C: kl. IV – VI szk. podst.                                 D: kl. VII – VIII szk. podst. i gimnazjum

E: szkoły ponadgimnazjalne do lat 20           F: młodzież niepełnosprawna do lat 20

 

 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie: według zamieszczonego wzoru-tabelki – załącznik nr 1.
 • Prosimy również o dołączenie listy autorów prac konkursowych z danej placówki, podając jej nazwę, adres i dane kontaktowe – załącznik nr 2.
 • Prosimy nie oprawiać prac w passe – partout.
 • Prosimy nie przysyłać prac wyklejonych materiałami sypkimi, plasteliną, kulkami z bibuły, kaszami, makaronem, liśćmi, itp.
 • Prosimy nie rolować i nie oprawiać

III. TERMINY I MIEJSCA:

 1. Prace należy dostarczyć do dnia 11.03.2019 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury,

32 – 600 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1 (decyduje data wpływu do MDK).

 Szkoły i placówki, biorące udział w  Konkursie,  powiadomione  zostaną o wynikach  i terminie   wernisażu  wystawy oddzielnym pismem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora z przeznaczeniem na cele archiwalne.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac.
 3. Jury dokona oceny, przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych oraz podejmie decyzję w sprawie kwalifikacji prac do wystawy.
 4. Nagrody nieodebrane podczas wernisażu należy odebrać osobiście do 30 kwietnia 2019 roku w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Olszewskiego 1, 32-600 Oświęcim. Istnieje możliwość ich wysyłki na koszt odbiorcy (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem). Po 30 kwietnia nieodebrane nagrody przechodzą do puli nagród kolejnych konkursów MDK.
 5. Pełnoletni uczestnik Konkursu oraz rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego wyraża zgodę na: przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu do celów związanych z organizacją i promocją niniejszego wydarzenia na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika (zdjęcia, filmu …itd.) i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo i  terytorialnie, wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 7. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu z siedzibą: 32-600 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu.
 • Dane kontaktowe Administratora: mdk@powiat.oswiecim.pl.
 • Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji XVIII Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży i jego promocji. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu jest art.6 ust.1 RODO.
 • Dane osobowe uczestników konkursu mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości konkursu plastycznego.
 • Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie plastycznym.
 • Każdy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz do ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skarg i do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Żądanie to zostanie spełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji i kontroli XVIII Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży, przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

XVIII Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI ORAZ PRZYKLEIĆ NA TYLNEJ CZĘŚCI PRACY PLASTYCZNEJ

IMIĘ I NAZWISKO  

 

KATEGORIA

(PROSZĘ OTOCZYĆ KÓŁKIEM)

    A                         B                        C

   D                         E                        F

NAZWA I ADRES SZKOŁY/PLACÓWKI  

 

 

 

OSOBA KONTAKTOWA (NAUCZYCIEL)  

 

NR TELEFONU SZKOŁY/PLACÓWKI  

 

 

Oświadczenia

 

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu i z treścią klauzuli informacyjnej.

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika na zasadach opisanych w regulaminie konkursu.

 

………………………………………………..

podpis pełnoletniego Uczestnika

 ………………………………………………..

 podpis Rodzica/Opiekuna niepełnoletniego uczestnika

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu XVIII Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

 

 

Nazwa szkoły/ placówki …………………………………………………………………………………………………..

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………..

e-mail ……………………………………………

 

 

Lp. Nazwisko i imię autora klasa Nazwisko i imię nauczyciela/ opiekuna