Powiatowy Przegląd Artystyczny KREATYWNI’2019

Zapraszamy młodzież do udziału w Powiatowym Przeglądzie Artystycznym KREATYWNI’2019

Szczegóły w Regulaminie:

KREATYWNI’2019 regulamin

 

 

KREATYWNI’2019                                           

Powiatowy Przegląd Artystyczny

                                                                   

Regulamin  

 

 1. Organizatorzy Przeglądu:

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

 

 1. Cele przeglądu
 • Popularyzacja działań twórczych młodzieży
 • Wyłonienie ciekawych osobowości artystycznych
 • Wspieranie młodych ludzi w rozwoju uzdolnień
 • Promowanie aktywnego i wartościowego spędzania czasu wolnego

 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych   przez Powiat Oświęcimski.

 

 1. Kategorie prezentacji:
  • prace wizualne: fotografia, rysunek, obraz, rękodzieło … itp. manualne

od 2 do 5 prac w formacie A2 – A4. Każda praca opisana (imię i nazwisko);

 • twórczość literacka: poezja, dowolne formy prozatorskie

2 utwory – w formie papierowej i na nośniku elektronicznym; obie wersje opisane;

 • prezentacja sceniczna: śpiew, taniec, małe formy teatralne, gra aktorska, recytacja, gra na instrumencie … itp.

1 lub 2 prezentacje trwające łącznie do 7 minut.

 

 1. Terminarz
  • do dnia 10 stycznia 2019 – uczniowie przekazują koordynatorowi szkolnemu pisemne zgłoszenia uczestnictwa w konkursie [karty zgłoszeń – załącznik nr 1]
  • do dnia 30 stycznia 2019 r. – uczniowie przekazują koordynatorowi prace konkursowe (wizualne i literackie)
 • od dnia 11 lutego 2019 r. – przesłuchania przed Komisją Konkursową w poszczególnych szkołach według ustalonego harmonogramu
 • podsumowanie przeglądu oraz wręczenie nagród – kwiecień 2019 r.
 1. Koordynator szkolny, wyznaczony przez dyrektora, zobowiązany jest do zapewnienia sprawnej organizacji konkursu, w tym do:
 • odbioru i przechowywania zgłoszeń uczniów;
 • przesłania do MDK drogą elektroniczną w terminie do dnia 12 stycznia 2019 r. wykazu zgłoszonych uczestników z podziałem na kategorie konkursowesekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl
 • przesłania do MDK (drogą elektroniczną lub dostarczenia na nośnikach elektronicznych) tekstów literackich  do dnia 4 lutego 2019 r.;
 • przygotowania i przeprowadzenia prezentacji w szkole, zarówno przesłuchań, jak i wystawy prac wizualnych (każda praca na wystawie powinna być podpisana);
 • przekazania Organizatorowi oryginałów kart zgłoszeń uczestników konkursu;

 

 1. Komisja konkursowa, powołana przez organizatorów, dokonuje oceny poszczególnych prezentacji artystycznych w danym zespole szkół.  Komisja ocenia każdą prezentację wg ustalonych kryteriów.  Następnie wybiera od 1 do 5 laureatów przeglądu szkolnego.

 

 1. Podsumowaniem przeglądu będzie występ artystyczny laureatów w formach scenicznych oraz wernisaż wystawy najlepszych prac wizualnych i literackich – podczas Gali Kreatywnych.

 

 1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

 

 1. 10. Kilkunastu laureatów przeglądu zostanie zaproszonych na warsztaty artystyczne. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników warsztatów podejmą organizatorzy.

 

 1. 11. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz publikowanie wizerunku uczestnika i jego prac.

 

 

 

 

 

 

 

 KREATYWNI’2019                                             zał. 1

Powiatowy Przegląd Artystyczny

 

 

Karta zgłoszenia

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………..

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)……………………………………………………………..

Szkoła:………………………………………………………………………………………….

Kategoria prezentacji – właściwe podkreśl /uzupełnij

 • prace wizualne: fotografia, rysunek, obraz, rękodzieło, inne – …………………………….
 • twórczość literacka – forma : ……………………………………………………………….
 • prezentacja sceniczna: śpiew, taniec, mała forma teatralna, gra aktorska, recytacja, gra na

instrumencie: ……………………, inna – ……………………………………………….

Tytuły prac/prezentacji

1………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Oświadczenia

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926  z późn. zm.) dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu.

Akceptuję Regulamin Konkursu „KREATYWNI’2019”.

 

……………………………………                                                               …………………………

podpis uczestnika konkursu                                                                                              podpis rodzica

niepełnoletniego uczestnika konkursu

 

 

Dodatkowo w przypadku prac literackich i wizualnych:

 

Oświadczam, że samodzielnie wykonałem/wykonałam prace konkursowe i zgłoszenie ich do konkursu nie narusza jakichkolwiek praw innych osób

 

……………………………………..

podpis autora

 

[kartę wypełnia każdy uczestnik indywidualnie, nawet jeśli występuje w duecie lub zespole]

 

KREATYWNI’2019                                             zał. 2

Powiatowy Przegląd Artystyczny

 

 

 

Wzór zgłoszenia zbiorczego   [dla koordynatorów]

 

 

 

Nazwa zespołu szkół  ……………………………………………..…………………….

 

kategoria literacka:

 

imię i nazwisko, forma literacka, ilość prac

imię i nazwisko, forma literacka, ilość prac

imię i nazwisko, forma literacka, ilość prac

 

 

kategoria wizualna:

 

imię i nazwisko, rodzaj prezentacji, ilość prac

imię i nazwisko, rodzaj prezentacji, ilość prac

imię i nazwisko, rodzaj prezentacji, ilość prac

 

 

kategoria sceniczna:

 

imię i nazwisko, rodzaj prezentacji, ilość utworów, czas trwania łącznie

imię i nazwisko, rodzaj prezentacji, ilość utworów, czas trwania łącznie

imię i nazwisko, rodzaj prezentacji, ilość utworów, czas trwania łącznie

 

……………………….

podpis koordynatora